Diensten

Inzet diverz

Op onderstaande (deel)gebieden van verzuim kan diverz u ondersteunen, adviseren of uitvoering geven:

 • als interim casemanager om uw verzuimdossiers op orde te krijgen
 • als ondersteuning voor uw P&O-afdeling door middel van het geven van voorlichting over bijvoorbeeld actualiteiten op het gebied van wet- en regelgeving
 • als trainer om uw eigen leidinggevenden te trainen en voor te bereiden op hun rol als casemanager (eigen regie model)
 • voor het inzichtelijk maken van de kosten van verzuim en het geven van besparingsmogelijkheden
 • uitvoering geven aan het re-integratiebeleid wanneer u eigenrisicodrager WGA bent
 • voor het opstellen en/of actualiseren van uw verzuimbeleidsplan
 • als adviseur met specialistische kennis

Casemanagement op dossierniveau (begeleiding van zieke werknemers):

 • Verzuimbegeleiding individuele personeelsleden conform Wet verbetering Poortwachter. Advies geven over of uitvoering geven aan het pro-actief en ‘Poortwachterproof’ begeleiden van werknemers gedurende de eerste 2 ziektejaren. Denk hierbij ook aan: aanpak frequent verzuim, inzet deskundigenoordeel en arbeidsdeskundig onderzoek. Zijn mogelijkheden spoor 1 voldoende onderzocht/is spoor 2 tijdig ingezet? Is de procesbegeleiding conform het beoordelingskader van UWV doorlopen?Hoe eerder u diverz betrekt bij uw verzuimbegeleiding, des te beter voor de organisatie en de werknemer. Immers, de kans op werk wordt voor de werknemer optimaal onderzocht en u verkort een re-integratietraject > voorkomt daarmee een loonsanctie > voorkomt WIA-instroom. U werkt kostenbesparend!
 • Dossierscan; analyse van een verzuimdossier met duidelijk en praktisch advies aan werkgever over risico’s en te ondernemen acties.
 • Voorkomen WGA-instroom dan wel beïnvloeden van de WGA-last. Instroom in de WGA (als onderdeel van de WIA) vormt een hoge kostenpost. U betaalt 10 jaar lang de WGA-last door middel van de gedifferentieerde premie aan UWV dan wel via uw private verzekering, waarbij u ook nog eens 10 jaar re-integratieplicht voor uw (ex) werknemers heeft.diverz streeft met u naar het voorkomen van WGA-instroom. Is instroom onoverkomelijk, dan kunt u diverz inschakelen om de duur en hoogte van de WGA-last te beïnvloeden.

Casemanagement op organisatieniveau:

 • Aan de hand van verschillende rekenmodellen krijgt u inzicht in de kosten van verzuim binnen uw organisatie, welke voor u worden door vertaald  naar besparingsmogelijkheden.
 • Analyseren van de verzuiminfrastructuur met als resultaat concrete aanbevelingen en besparingsmogelijkheden.
  U krijgt zicht op de verzuiminfrastructuur in uw organisatie, het verzuimpercentage en meldingsfrequentie (de mate waarin werknemers zich ziek melden).
 • Opstellen/actualiseren van het verzuimprotocol met een duidelijke rolverdeling, zodat iedereen binnen uw organisatie weet hoe het werkt nadat een werknemer zich heeft ziek gemeld en wat van iedereen verwacht wordt.
 • Onderzoek of subsidies als no-riskpolis, premiekortingen, etc. volledig worden benut.Krijg zicht op welke werknemers binnen uw organisatie een WAO- of WIA-verleden hebben en dus arbeidsgehandicapt zijn of een structureel functionele gehandicapte status hebben. Wordt er optimaal gebruik gemaakt van de voor deze groep geldende financiële voordelen?

Fase 2-re-integratiebeleid voor eigenrisicodrager WGA

Voor eigenrisicodragers WGA heeft diverz Fase 2-re-integratiebeleid ontwikkeld, welke gericht is op het effectief volgen van (ex)werknemers en het beïnvloeden van de hoogte en duur van de WGA-last gedurende de 10 jaar dat u hiervoor verantwoordelijk bent.

Dit praktisch toepasbare beleid geeft: inzicht in kosten, heeft een stappenplan waarin beschreven is welke stappen in 10 jaar genomen moet worden en wie waar verantwoordelijk voor is. Daarnaast worden tips en besparingen gegeven om de schade te beperken. Tevens fungeren een sanctieprotocol en klachten-en bezwaarreglement als één van de bijlagen van dit beleid.

Overige diensten

 • Geven van workshops op divers gebied. Denk bijvoorbeeld aan een opfriscursus op het gebied van actualiteiten sociale zekerheid voor alle leidinggevenden.
 • Training verzuimbeheersing; een training over de verschillende verzuimmodellen en toelichting op het wettelijk kader.
 • Voorlichting geven aan werknemers over de hoogte van de WIA-uitkering.

Werkwijze

De dienstverlening van diverz is ter indicatie. Uiteraard kan een plan op maat worden gemaakt, welke aansluit op uw wensen. Wilt u hierover meer weten dan kunt vrijblijvend een afspraak maken. diverz werkt op basis van uurtarief, tenzij anders is overeengekomen.