Terminologie

Op deze website komen verschillende termen voorbij die wellicht niet voor iedere lezer bekend zijn. Daarom een korte uitleg bij een aantal begrippen en afkortingen in alfabetische volgorde.

Casemanagement: het procesmatig begeleiden van diverse processen omtrent het speelveld verzuim. Hierbij valt te denken aan het vormgeven van dossieropbouw welke ‘poortwachterproof’ is, maar ook aan het voortouw nemen in processen gericht op schadelastbeheersing.

Eigenrisicodrager WGA (ERD WGA): nadat de medewerker een WGA uitkering heeft toegekend gekregen, betaalt u als eigenrisicodrager WGA, 10 jaar lang de (WGA)uitkeringslast van uw (ex)werknemers. Vaak hebben organisaties dit ondergebracht bij een private verzekeraar. (Bent u geen eigenrisicodrager WGA, dan betaalt u de uitkeringslast middels een gedifferentieerde premie aan UWV).

Register casemanager (Rccm): het werk van de register casemanager is onder meer gericht op het terugdringen van de hoge kosten van verzuim. De Rccm kan worden ingezet voor individuele dossierbegeleiding en voor het inzichtelijk maken van de kosten, risico’s en gevolgen van arbeidsongeschiktheid op organisatieniveau. De contacten binnen het speelveld verzuim zijn divers: arbodiensten, re-integratiebureaus, individuele werknemers, UWV, werkgever, leidinggevenden/casemanagers, arbeidsdeskundigen, etc.

Er worden hoge eisen gesteld aan de Rccm om de titel te mogen dragen en behouden. De Rccm is dan ook aangesloten bij de beroepsvereniging RNVC; Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers.

Schadelastbeheersing:  het terugdringen van de kosten van verzuim kan op verschillende manieren welke op deze website aan de orde zijn gekomen. Van belang hierbij is het hebben van de juiste kennis om de schadelastbeheersing aan te pakken, maar ook het hebben van regie.

WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (sinds 2004). Deze wet volgt de WAO op (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering). Uitgangspunt van deze wet is dat werken lonend is. Iedere euro die een werknemer verdient naast zijn uitkering, komt de werknemer ten goede.  Een WIA-beoordeling kan de volgende uitkomsten opleveren:

  •  < 35% loonverlies; niet gerechtigd voor de WIA.
  • WGA 35-80% loonverlies; werknemer is gedeeltelijk arbeidsgeschikt en heeft recht op een WGA-uitkering (Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten).
  • WGA 80-100%; werknemer is volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt; er is meer dan geringe kans op herstel (of personen die wel kunnen werken maar een loonverlies hebben van 80% of meer).
  • IVA: Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten; werknemer is volledig en duurzaam arbeidsongeschikt.

WVP:  Wet verbetering Poortwachter (sinds 2002). Deze wet moet werknemers helpen bij hun re-integratie en voorkomen dat ze onnodig lang thuis zitten. Aan de hand van een stappenplan zorgen werkgever en werknemer ervoor dat de werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk kan. Werkgever en werknemer zijn verplicht om hieraan mee te  werken. Gebeurt dit niet op de juiste manier, dan kan UWV de werkgever een sanctie opleggen om nóg een jaar langer het loon door te betalen. Werkt de werknemer niet goed mee, dan kan de werkgever een sanctie opleggen.